Rodinné konstelace

Jednoduchá a rychlá cesta k podstatě a k Pravdě.

 

O čem seminář je

„Rodinné konstelace" jsou mnohem více než jen seberozvojová metoda. Hloubku a přínos toho, co během konstelací přichází, může plně pochopit jen ten, kdo je tomuto procesu osobně přítomen.

Konstelace odhaluje naše nitro. Setkáváme se se sebou samými, jací skutečně jsme, bez příkras. Je nám ukázána skutečná příčina našeho problému, jehož řešení hledáme. A to je podstatné – konstelace jdou přímo ke skutečnosti, bez ohledu na to, co chceme, co si myslíme a jak bychom to chtěli mít.

Podobně jako u jiných přístupů je i zde velmi, velmi důležitý neutrální přístup lektora, protože klient je zde ve své otevřenosti snadno ovlivnitelný – manipulovatelný.

K tomu, co konstelace přináší, mám hlubokou úctu a respekt, jde o něco, co přesahuje běžnou rovinu lidského chápání. Výcvik "Rodinné konstelace a pohyby Duše" jsem absolvoval u u Bhagata J. Zeilhofera v r. 2006.

 

Jak pracujeme

Podstatná je vždy motivace klienta pro změnu, od té se odvíjí vše ostatní. Motivace je hnacím motorem celé konstelace. K vašemu tématu, které potřebujete řešit, stručně sdělíte pouze základní fakta. Vše ostatní se ukáže ve vlastní konstelaci. 

Konkrétní průběh zde neuvádím. Pro seznámení s konstelacemi doporučuji navštívit seminář a rozhodnout se na místě, zda máte důvěru v tento proces a také v lektora, který seminář vede. Pro seznámení se se mnou můžete také navštívit některý z krátkých večerních seminářů.

 

K čemu to vede

V konstelaci se ukazuje naše nitro. V průběhu konstelace dochází ke změnám, k přenastavování našeho nitra. Vždy jen v takové míře, jak si to klient dovolí, jak je to pro něj možné a bezpečné. Přijme-li tyto změny, promítají se následně do jeho každodenního života, pociťuje změnu ve vztazích, včetně vztahu k sobě.

 

Co je dobré vědět

Seminář je určen pro každého, kdo se chce pravdivě setkat se svým nitrem. Účast je možná od 18 let. Účast dětí je možná pouze po domluvě.

Pro častá témata, jako je práce, finance a zdraví, nabízím samostatné konstelační semináře s tímto zaměřením. I s těmito tématy je však možné přijít na základní seminář Rodinných konstelací.

Jednodenního semináře se účastní 8 - 12 účastníků, každý má prostor pro vlastní konstelaci. 

 

Organizační informace

Cena semináře: Jednodenní 1 800,-Kč
Místo konání: většinou ve městě nebo dle domluvy s konkrétní skupinou
Rozsah semináře: Celodenní 09:30 – 18:00

 -------------------------------------------------

Zde trochu více o metodě o konstelacích

V této podobě je jejím autorem Bert Hellinger - němec, který se narodil r. 1925, v 17 letech poznal jako voják válku, ve 20 letech vstoupil do katolického náboženského řádu, 16 let působil jako misionář u kmene Zulu v Jižní Africe a z náboženského řádu odešel po 25 letech. Vrátil se do Německa, oženil se a společně se svojí manželkou postupně načerpal znalosti z oblastí: skupinová dynamika, psychoanalýza, gestalt terapie, primární terapie, transakční analýza, rodinná terapie, hypnoterapie, neurolingvistické programování, terapie pevným objetím. Začal pracovat systemicky. Zjistil, že některé vzorce ve vztazích fungují napříč generacemi v celém rodinném systému. Na lidi se dívá jako na duchovní bytosti - nikoliv pouze jako terapeut, ale jako kněz, jako duchovní učitel. S touto metodou se začalo pracovat v 80. letech minulého století. Vychází ze systemicko - fenomenologického přístupu. Jde o metodu sebepoznávající a hluboce transformující. Systemické konstelace vychází z holistického pohledu na svět - "vše souvisí se vším". Všichni jsme součástí různých systémů a v systémech jsme provázáni vztahy. Systemický pohled se zaměřuje na vztahové souvislosti. Jádrem dění je interakce - vzájemné působení - jednotlivých částí systému. Vzájemné působení může být v různých rovinách, např. mezi orgány, částmi osobnosti, příslušníky rodiny, národa, politických či církevních organizací nebo národy mezi sebou. Aktivita (pasivita) jednoho člena systému působí na ostatní členy systému a tím ovlivní celek a naopak.

V každém systému nalézáme řád (organizaci), strukturu a možnost změny v průběhu času. Řád vždy zůstává v rámci určitých hranic a pravidel zachován (housenka - kukla - motýl). Každý systém v sobě také přirozeně obsahuje rovnováhu a harmonii. Má schopnost se při porušení rovnováhy navracet do rovnovážného stavu. Jedná se o samouzdravující schopnost systému.

Můžeme pozorovat působení určité síly, která působí mezi jednotlivými částmi systému nezávisle na jejich vůli a chtění. Tuto sílu nazval B. Hellinger "svědomí rodu, systému". Konstelace nám umožňují rozpoznat působení této síly a tím objasnit příčinu našich potíží a následně zaměřit naše úsilí správným směrem - ke změně, k harmonii.

 

Přístup terapeuta

Efektivnost (a způsob vedení) konstelace je přímo úměrná schopnosti terapeuta otevřít se tomu, co přichází a neřídit konstelaci na základě předpokladů a rozumových úvah. Pracovat s konstelacemi znamená nechat věci plynout, "nechat konstelaci promlouvat" a nebránit jí vlastními představami o tom, jak má konstelace probíhat. Je velmi, velmi důležité, aby byl terapeut schopen a ochoten vnímat obraz, který se před ním rozvine. Vše je založeno na pozorování. Každá konstelace je jiná.

Bert Hellinger techniku Rodinných konstelací nijak necertifikoval, což komukoliv umožňuje, aby Rodinné konstelace nabízel a vedl. K vedení konstelací terapeuta (morálně) opravňuje absolvování výcviku, který většinou probíhá v rozmezí jednoho a půl roku. Počet výcvikových dní je kolem 20 (cca 180 hod.) a dalších min. cca 12 dní praxe ve skupinách Rodinných konstelací. V České republice nabízí výcvik několik terapeutů. Konstelace se většinou řadí mezi sebepoznávací semináře. I když se nejedná o terapii, je ten, kdo konstelace vede, často označován jako terapeut.

Důrazně doporučujeme všem, kteří chtějí absolvovat seminář konstelací, aby se u terapeuta informovali, zda a u koho má výcvik. Pro kvalitní vedení konstelací je velmi podstatné, aby samotný terapeut prošel hlubokou očistou nejen technikou konstelací. Máte-li pochybnosti, můžete se na práci terapeuta nejdříve "pouze" podívat a konstelaci si nechat postavit až po té, kdy terapeut získá vaši důvěru.

 

Příprava a průběh konstelace

Příprava před konstelací Před stavění vlastní konstelace doporučujeme zajistit si informace o členech své současné rodiny, ale také informace o našich předcích 2 - 3 generace zpět. Např.:

předčasná (před čtyřicítkou) nebo tragická úmrtí, úmrtí malých dětí, úmrtí při porodu, potraty, sebevraždy, rozvody, bývalí partneři vaši, vašeho partnera, vašich rodičů; první lásky, zatajení otcové, děti z předchozích vztahů vyloučení někoho z rodiny - černé ovce, narušené vztahy, emigrace, ztráty majetku, zabavený a ukradený majetek, prohospodařený, utracený či prohraný majetek, užitek z neštěstí druhých - získání firmy, nemovitosti apod., vážné nemoci, závislosti spáchaný zločin, spáchané křivdy, účast ve válce, válečné oběti, knězi a jeptišky v rodině, silně nábožensky založené osoby, opakované osudové vzorce v systému, silné nenaplněné touhy a přání, vícenárodnostní rodinný systém, problémy v zaměstnání, hledání svého místa a klidu - cestování, stěhování, nutkavá potřeba změny, přemíra různých aktivit apod..... Průběh konstelace Lze popsat viditelné vnější projevy při stavění konstelace, ale prožitky účastníků zůstávají skryté. Nejjistějším způsobem pochopení metody konstelací je účastnit průběhu konstelací.

Pro postavení konstelace je vhodné znát fakta o rodině a rodu. Co je však naprosto nutné k postavení konstelace, je motivace klienta ke změně - motivace podívat se pravdivě na to, co způsobuje můj problém a mít snahu a ochotu změnit (u sebe) to, co změnit mohu. Tato motivace je hnacím motorem celé konstelace a tedy i změn, které v životě klienta můžou nastat.

Klient, který si staví konstelaci, sdělí terapeutovi stručně svoji motivaci, resp. svůj problém. Zde jsou potřebná fakta, nikoliv domněnky a hodnocení klienta. Terapeut může mít na klienta dotazy, většinou se týkají rodiny a rodu klienta, případně firmy, jedná - li se o firemní konstelace. Terapeut určí, které osoby budou stát v konstelaci (klient, rodiče, dědeček, ......), klient z přítomných osob vybere za tyto osoby zástupce a rozmístí je po místnosti dle svého cítění. Na zástupce působí energetické pole systému. Zástupci vnímají pocity skutečných osob, které zastupují, ať už tyto osoby v současné době žijí či nikoliv. Neví nic o osobách, které zastupují, neznají jejich strachy a obavy a nemají tedy ani důvod bránit se tomu, co přichází (proto se v konstelaci používají zástupci). Na základě dotazů terapeuta sdělují své pocity a vazby k ostatním členům systému. V důsledku toho se před námi rozvine pravdivý obraz toho, co se v systému děje. Ukazuje se nám skutečný obraz niterných vazeb a pocitů klienta. Už tato fáze konstelace - pravdivý obraz našeho nitra, je sama o sobě léčivá - dokážeme-li se dostatečně otevřít.

Při další práci s tím, co se v konstelaci ukazuje, dochází u zástupců k novým uvědoměním a změnám postojů, včetně zástupce klienta. Ke konci konstelace klient, který doposud konstelaci sledoval z vnějšku, zaujme místo svého zástupce, vstoupí do konstelace a prožije si na sobě změnu, která v systému nastala.

Konstelaci je potřeba nechat působit, není vhodné ji rozumově rozebírat a hledat zdůvodnění toho, co se stalo - to působení konstelace oslabuje. Je potřeba ji nechat její sílu.

Vše, co se při konstelaci odehraje, je důvěrné. Účastníci svojí účastí automaticky přijímají závazek mlčenlivosti o tom, co se během konstelací vyjeví.

 

Rodinné konstelace a pohyby Duše

Jsme členy různých vztahových systémů. Základním vztahovým systémem pro každého z nás je systém rodiny, jejímž prostřednictvím jsme přišli na tento svět. Vlivy rodinného systému na nás působí nevědomě. Postavením konstelace na téma, které potřebujeme řešit, se vyjeví obraz, jak skutečně vnímáme danou realitu. Tj. jaký máme vztah ke členům rodiny apod. Už samotné uvědomění si tohoto obrazu je pro klienta přínosné a může odstartovat proces změn. S obrazem, který se v konstelaci vyjeví, se většinou dál pracuje. Dochází k interakci mezi jednotlivými zástupci a dochází ke změně postojů a vzájemných vztahů.

Systémem vztahů v rodině a v rodu se zabývají Rodinné konstelace. Vlivy, které na jedince působí, však často přesahují hranice rodinného systému. Tím se dostáváme k pojmenování této velmi jemné, ve hmotném světě neuchopitelné oblasti - Pohyby Duše. Rodinné konstelace a Pohyby Duše se vzájemně doplňují a prolínají. Terapeuti, kteří pracují s rodinným systémem a současně jsou otevřeni vlivům mimo něj, nabízí své semináře pod názvem Rodinné konstelace a pohyby Duše.

Podrobnější článek na téma Rodinných konstelací najdete zde. 

 

Individuální konstelace

I když konstelace vznikly jako skupinová metoda, kde se na inscenaci konstelaci účastní více osob, s úspěchem lze provádět také individuální konstelace, kde je přítomen pouze terapeut a klient. Tato varianta konstelací se používá v případech, kdy klient potřebuje zachování 100% soukromí, případně v průběhu individuálního poradenství, dozraje-li čas pro tuto metodu.

 

Termíny

Datum Název Místo Poznámka
11.02.2023 Rodinné konstelace Brno, Mezníkova 8 OBSAZENO bez přihlášení
12.02.2023 Rodinné konstelace Brno, Mezníkova 8 neděle 09:30 - 18:00 přihlásit
25.03.2023 Rodinné konstelace Brno , Mezníkova 8 sobota 09:30 - 18:00 přihlásit
22.04.2023 Rodinné konstelace Brno , Mezníkova 8 sobota 09:30 - 18:00 přihlásit

VAŠE ZPĚTNÉ VAZBY

15.08.2022 00:12 [1]
Katka
Ahoj Pavle,

byla jsem u tebe 31.7. na konstelaci, poprvé. Bylo to pro mě opravdu neuvěřitelné, velký aha moment. No a druhý den, když jsem přijela za rodinou, moje holčička, která obvykle moc vlastní iniciativy do vítání při shledání nedávala, mě objala velice radostně, bylo to jako vlna, jak mě to zavalilo :-) měli jsme nádherný společný týden.
08.07.2022 20:09 [2]
Jana
U Pavla jsem v říjnu 2021 řešila na konstelacích astma mého koně. Rim má skoro 2 roky diagnostikované závažné astma což je velmi náročné pro něj i pro mě v jeho péči. Až do října loňského roku velmi kašlal, těžko se mu dýchalo, 2x denně musel inhalovat, bral kortikoidy a seno mohl pouze napařané.......
V konstelacích se zobrazilo v čem je problém a co na sebe Rim přebírá, aby ulehčil mně a co si já sama mám v životě pořešit.
Jsem opravdu Pavlovi moc vděčná za jeho vedení a že mi pomohl, aby se ulevilo mně i Rimečkovi. Rim od listopadu nekašle a to bez léků, inhalace a může i nenapařené seno a dále dodržujeme už jen bezprašný režim.
Moc děkuji
06.12.2021 14:32 [3]
Podhorská Wendy
Dobrý den , ráda bych absolvovala konstelaci ,ale neznám historii rodiny. Je to problém? Děkuji

Odpověď: Dobrý den, problém to není. Pro komunikaci prosím využijte e-mail nebo telefon. Zde je místo pro zpětné vazby účastníků. Pavel Veselý
10.09.2020 20:49 [4]
Irena
Ahoj Pavle,
velmi bych ti chtěla poděkovat za skvělou sobotu v nádherném prostředí. Z konstelací jsem nadšená. Možná se mi ukázalo něco co stejně dávno vím, ale vědomě se na tom v tuto chvíli dá pracovat. I ostatní témata byla jako by má a tak jsem si je zpracovala ještě doma v energii, kterou jsem si přivezla domů. Bylo velmi zajímavé pozorovat děti jak druhý den uklidili samy celý byt a dcera zodpovědně přistupuje k učení. Myslím, že se naposledy nevidíme. Bylo mi u vás opravdu dobře a vždy je co řešit.
27.08.2019 12:14 [5]
Bára
Jsem velmi vdecna za moji prvni rodinnou konstelaci s Pavlem a spoluucastniky. Neuveritelne jak vse funguje a vyjasnuje se. Nejen sama pro sebe, ale i jako “posel” pro ostatni. Moc dekuji a v nejblizsich dnech se hlasim na dalsi, tentokrate s partnerkou. Doporucuji vsem, kdo tapou, trapi se, nevi jak dal.. Dekuji
27.08.2018 12:04 [6]
Lubomír
Byl jsem minulou sobotu na tvých konstelacích. Bylo to moc příjemné a plné pocitů. Byl jsem překvapený, jak to vlastně funguje a kolik pocitoinformací člověk dostane. Líbilo se mi i to, jak je vedeš. Přišlo mi to velmi přesné k jádru, ale citlivé. Děkuji.
03.08.2018 22:56 [7]
Kristýna
Pro mě je ohromný zážitek už jen to, že jsme mohli být v přírodě, nohama jsem se mohla dotýkat země, rukama opracovaného dřeva, do toho zeleň a slunce... wau. Bylo pro mně úžasné i být v rolích konstelací. Cítit, jaké to je, když se někdo nemůže odhodlat ke změně, i když má velikou podporu. A jak zazněla bulharština, to je tak krásný jazyk.... , ale třeba i cítit jak to mají mezi sebou život a smrt, že jsou si naprosto rovni.... no a potom, když přišla moje konstelace a postavil si mi tam lásku... já ani neumím vyjádřit ty změny u mě. Snažila jsem se celý ten proces přirovnat k nějakému ději, napadl mě nejdříve restart nebo odvirování, ale to není ono. Nejblíže je asi, když se řadí rychlost ve voze a jak se sešlápne spojka a vrací se zpět a nějakou dobu trvá, než ty zoubky do sebe zacvaknou, tak tak to asi teď mám. První dny vůbec jsem byla hodně ostražitá a nemohla uvěřit a čekala jsem, jestli mi přiletí zleva nebo zprava (starý program). Ale zároveň mi chodili dost výživné zkoušky, jestli jsem v tom opravdu ukotvená a já nestačila žasnout. Moje zadání bylo vztah k sobě sama a nebýt závislá na pocitech druhých a zároveň si svoje pocity na nikom nevylívat. Cítím se jako bych odhodila obrovský balvan nebo svlékla úžasně těžký kabát. Vnitřní tenze, když je někdo z mých blízkých v negativních emocích a s tím spojené pocity, že jsem za to zodpovědná a musím to ihned řešit, jsou na 95% pryč. Daleko méně komentuji svým blízkým co, proč a jak by měli dělat. Jsem daleko více ve svobodě a i ostatním ji společně s láskou dopřávám. Jediné co mi trochu dělá hlavu, že sexuální apetit, který se zlepšil po první konstelaci, se teď opět utlumil:-(, ale tak to doufám, se nějak srovná.
16.07.2018 21:12 [8]
Helena
Dobrý den,
Moc ráda bych se zůčastnila nejbližších konstelací, je-li to možné
21.7.2018.
Mnohokråt děkuji za odpověď ????

Odpověď:
Využijte prosím e-mail nebo telefon z kontaktů, viz. http://www.cestouksobe.cz/kontakt .
Toto místo slouží ke zpětným vazbám účastníků, nikoliv pro vzájemnou komunikaci.
Nemohu vám ani odpovědět, když na sebe neuvedete kontakt.
Pavel Veselý
21.06.2018 22:17 [9]
Kristýna
Po mé první konstalaci Tebou vedené se cítím velice dobře. Respektive nedá se to popsat jednou, ani pár větami a i když uběhl měsíc, stále jsem se nestačila zorientovat, co vše v mém životě bylo dotknuté a jen se snažím nechat to plynout a hlavně nebát se, že se vše opět zvrtne. Každopádně se mi každým dnem více a zřetelněji ukazuje s čím by bylo potřeba pracovat dál a ráda bych udělala další krok.

14.03.2018 14:38 [10]
Vera Cerna
Dobry den,
rada bych se zucastnila Vami rizene rodinne konstelace. Zajimalo by me, jestli je mozne stavet si konstelaci i jako tehotna. Osobne to nevnimam jako problem, presto bych chtela znat Vas nazor a pristup k takoveto mozne konstelaci.
Dekuji.
S pozdravem
Vera Cerna

Odpověď: Je to možné, je velmi vhodné, abych o tomto "jiném stavu" věděl. Spojte se se mnou pro konkrétní domluvu, viz. kontakty. Ne přes zpětné vazby účastníků.
19.09.2017 20:53 [11]
Alena
Ahoj Pavle, moc děkuji za nedělní konstelace v Chrudimi. Na konstelacích jsem byla poprvé a byl to velmi intenzivní zážitek. Bylo fascinující jak se mě každá z postavených konstelací dotýkala. Bylo to velmi náročné a místy hodně bolestné, ale otevřelo mi to oči a srdce. Pochopila jsem, že mnoho věcí je jinak, jen jsem si to nechtěla přiznat. Můj potlačený vztek, který mám na své blízké, je ve skutečnosti vztek, který mám sama na sebe. Vynořilo se mnoho dalších věcí a mě teď čeká všechny je postupně zpracovat na tvých dalších konstelacích :-) Díky Tobě a celé nedělní skupině, moc jste mi pomohli.
18.09.2017 20:18 [12]
Adriána
Milý Pavle.

to teda tuto neděli v Chrudimi na konstelacích byla síla!!! Nějak se ty semináře zhušťují, zrychlují, prohlubují a zintenzivńují, rozhodně nemůžu napsat, že už vše bylo řečeno. To by ses ale jenom pousmál, je mi jasné... Pro mně zas obrovský zážitek a přínos pro další dny a velká víra v to, že život má smysl a pokračování a vše je vlastně v pořádku. Jak sám říkáš, uvolnění toho, co je ztuhlé a neproudí. Témata jako životní síla, život sám, smrt, rány od života, bolest, pravda, ne-láska, zbabělost, strach, neúpřimnost vůči sobě. Tak dlouho jsem hledala kam jít pro pomoc a teď jsem našla, velké díky všem co tam byli, Tobě že jsi a taky sobě, mám nás všechny moc ráda...
02.04.2017 20:17 [13]
Hanka
Ahoj Pavle, chci se s Tebou podělit o moje dojmy z konstelací. Moje první setkání s konstelacemi bylo někdy před 10 lety, kdy se to lektorka teprve učila a vůbec to pro mě nebylo příjemné a taky ani přínosné a tehdy jsem si řekla, že konstelace už nikdy! Jenže jsem "náhodou" potkala Tebe a zjistila jsem, že jsem dozrála k tomu, abych konstelace absolvovala. Byly celodenní a pro mě velmi silné. To co jsem myslela, že mám dávno vyřešené, se ukázalo, že nemám. Byl to pro mě velký náraz, ale jsem za to vděčná, i za konstelace ostatních lidiček, kteří tam byli. Z každé konstelace, co tam byla, jsem si odnesla něco pro sebe a věřím, že teď už jsem konečně pochopila! Moc děkuji i za Tvoje citlivé vedení konstelací a budu pokračovat dále - až se to ve mně všechno usadí...
22.03.2016 10:41 [14]
Josef
Ahoj Pavle, díky ještě jednou za konstelační večer minulý čtvrtek. Moc se mi to líbilo. Jemné, jednoduché a bez ega.
13.03.2016 18:33 [15]
Jarmila
Ahoj Pavle, chtěla jsem Ti moc poděkovat za poslední Rodinné konstelace, na kterých jsem byla, snad každá konstelace mi něco dala. Ze své konstelace si stále připomínám to, co jsem si mohla odnést, napojení na zdroj ... a ten pocit se stále jako by rozšiřuje a pokračuje - obohacuje.
Z jiné konstelace: oslovuji lásku a prosím ji o pomoc, když je mi úzko, a je mi s ní moc dobře. :)
U další jsem se na nějakou dobu velmi propojila se svým vnitřním dítětem a bylo to silné jako na semináři "Vnitřní dítě" moc mi to pomohlo.
A další mě oživila jak se někdy na sebe MOC zlobím a nenávidím svoje tělo.
Ještě jiná, jak je krátkozraký dát na to, co ten druhý říká nebo dělá, že skutečnost může být úplně jiná a že je nejdůležitější zůstat sama se sebou, to ostatní se pak může začít hodně měnit.
Vždycky jsem taky moc napnutá, zda si mě někdo vybere do konstelace či ne a vnímám tam tu svoji sebehodnotu, jak moc mi záleží na přijetí a názoru ostatních na mě, a více se mi to daří pozorovat a byť s bolestí přijímat a pak nastane občas moment, kdy je mě to úplně fuk. :)
A mám z toho všeho radost i z těch jako by negativ... :)
Takže Pavle, moc děkuju, mám Tě ráda a těším se na další seminář.
S úctou Jarmila
04.06.2015 21:15 [16]
Zdenka
Milý Pavle,
moc děkuji za vše, co proběhlo na nedělním semináři 31.5.2015. To, co se ukázalo v mém tématu Práce, mi hodně pomohlo v ujasnění pro další moje změnové kroky.
Také ve všech konstelacích účastníků jsem došla k poznání právě pro mne potřebnému. Prožila jsem si energetické proudy, za které jsem moc vděčná, protože jsem si mohla zvědomit energii i v dalších oblastech mých vztahů. Tento den nebylo vypsané základní téma konstelací - tak každý z nás vnesl téma pro odlišné oblasti života. Tím jsem pokročila i v dalších 4 oblastech. Procítila jsem si tak v jedné konstelaci partnerský vztah - teď vím, co i já mohu dělat pro muže lépe. Na další konstelaci jsem si jako zástupce "načetla", co mohu vylepšit na vztahu k sobě. V další konstelaci jsem si více uvědomila své energie na vztahu k Životu. Na jiné konstelaci jsem získala důležitou informaci i pro sebe ve vztahu k synovi.
Díky tvému jemnému vedení jsem náročná témata cítila méně dramaticky, než vyznívají. Tvoje logické vysvětlení, které při konstelacích je třeba nepřehánět, je pro mne také důležitým pochopením a vede mne k přijetí života se stále větším nadhledem.
Cítím hlubokou vděčnost za pomoc Vesmíru (=vyšší moci), tobě i nám všem společně zúčastněným. Děkuji.
18.11.2014 15:29 [17]
Pavlína
Ahoj Pavle, záměrně jsem odkládala odpověď na Tvoji otázku, jak se cítíme po konstelacích. Musím říct, že stále mám v sobě zvláštní klid a to, co jsem tam řešila, nyní jakoby nebyl problém. Ale zajímavé je, že se vyloupl další:-)) Ale tak to asi funguje. Takže převažují pocity spíše pozitivní. Moc zdravím Tebe i Jarku a těším se zase na shledání.
18.09.2014 14:50 [18]
Lenka
Ahoj Pavle,:-)
před několika lety jsem u Tebe byla na rodinných konstalacích. Tehdy jsem onemocněla rakovinou prsu a věděla, že samotná medicína mně nepomůže, podstata mé nemoci souvisí s psychikou a mou duší.
Přesně jsi poznal, co mě postavit a při konstalaci jsem se rozhodla pro život. ROZHODLA JSEM SE ŽÍT !! Moc mně to pomohlo. Podstoupila jsem pak i klasickou léčbu, ale vím, že bez tohohle rozhodnutí bych asi zemřela. Máš můj veliký dík, zachránil jsi mně život. Také Ti děkuji za to, co pro nás, kteří o to stojí, všechno děláš.
Nyní po dlouhé době jsem znovu cítila potřebu konstalací, pro začínajcí zdravotní problém, i když žít rozhodně chci. Byla jsem zvědavá s kým se setkám, protože každý má svou cestu a mění se. Setkání bylo moc příjemné, jsi zářivější, jemnější a odevzdanější, než jsem dříve viděla.
Díky menšímu počtu účastníků jsem si prožila a změnila v sobě hodně ještě před svou vlastní konstalací. Otevřel jsi mně srdíčko, ukázal, v jaké žiji iluzi atd. A přesto i tak byla ta moje konstelace silná a moc mně pomohla. Spíše opět zachránila, přijala jsem svou duši a tělo a to je dost zásadní.
Děkuji, děkuji, děkuji a skláním se.
Děkuji i všem lidem a pomocníkům, kteří tam byli a taky sobě, že jsem dovolila v sobě změnu.
Přeji Ti krásnou zářivou cestu a moc ráda se s Tebou zase uvidím:-)
15.09.2013 10:45 [19]
Sandra, Plzeň
Ahoj Všichni,
konečně se dostávám k tomu napsat Vám všem příspěvek na tuto stránku. Od letních konstelací se pořád něco děje :). Život si měním a změny jsou zásadní a velké. Byly dlouho podvědomě cítěné, ale neuskutečněné. Byla jsem v bahně letargie, útlumu, stagnace a strachu, zarámečkována představami ostatních, uvězněna svým vlastním zúženým pohledem na sebe samu. Nebylo to špatné, ale doma je doma :).
Těsně po konstelacích, na kafi a na dortu mi neustále běželo hlavou a celým tělem: "Vítej doma". Bylo to tak silné, že mi to nedávalo ani mnoho slov do úst. Bylo to něco, co už dávno znám, něco, kde je mi dobře a bezpečně. Něco, mimo rámec chápání a přece plné pochopení. Byla jsem připravena a přijmuta. Přijala jsem a dál pokračuji pomalu, ale jistě ke změnám v mém životě.
Týká se to hlavně práce, nicméně ostatní je stejně důležité a jde ruku v ruce se vším, co se pomalu začíná, a to nejen mým přičiněním, měnit. Ještě jednou děkuji všemu a všem. S láskou, Sandra
09.08.2013 10:46 [20]
Leny, Brno
Dnes děkuji celý den (den po konstelacích), protože objevuji chuť jídla... Je to super. A na dceři vidím tak obrovskou změnu - od rána mi už třikrát řekla, že jí moc chutná jídlo, chtěla přidat těstoviny... a je taková hravá, uvolněná a vysmátá...
Včera, jak přišla večer ta bouřka, tak se začala bát a byla úzkostná, měla jsem impuls jí říct, aby všechen strach, který není její vrátila mně, že to zvládnu sama. A ona se vůbec nedivila a hned začala ručičkami jakoby vytahovat něco z bříška a házet mi to. Bylo to pro mě ohromující a přitom přirozené...

Týden po konstelacích: Mojí maminku chytla ledvinová kolika a vyšel jí kamínek z ledviny. Cítím v jejím hlase nový radostný tón. Děkuji za léčení celého mého rodu...

(Pozn. pro čtenáře: Téma mojí konstelace byla moje úzkost a podobné stavy ve vztahu k jídlu, které jsem si nedokázala vysvětlit. Rozkryla se mi v konstelaci nevyjádřená zlost v našem rodě, kterou s předchozími generacemi hodně nesla kromě mě také moje maminka.)
22.05.2012 11:51 [21]
Markéta Fe
Děkuji ti Pavle za tvůj přístup, který je pragmatický, faktický, a zároveň velmi citlivý a plný soucitu a Lásky. To je přesně ta kombinace, která otevírá brány Zázraků :-) !
01.12.2011 11:57 [22]
Lenka
Skutečnost, kterou jsem viděla v mé samotné konstelaci, byla šokující. Kdyby mi to někdo říkal, vysvětloval, domlouval, co se ve mně odehrává, nevěřila bych.
Jsem velmi vděčná za tento vhled a děkuji všemu a všem!
Cítim se lehčeji, pociťuji radost a úlevu :-)
Můj bratr si myslí, že konstelace jsou ztráta času a peněz, já je ráda doporučím každému. Děkuji :-)
28.11.2011 11:59 [23]
Valerie
Nejdůležitější posun (nejen) v mém životě.. Díky za toto setkání....
14.06.2011 17:22 [24]
Tomáš
Byly to moje první konstelace. Před nimi jsem na přednášce o Dračí cestě viděl vůbec první konstelaci a nějak mě "vyděsila". V sobotu ráno jsem měl obavy a vlastně strach na konstelace jít. Co nebo kdo mi řekne co mám dělat, co mám cítit, kam jít? Nakonec jsem si řekl nebuď srab, v nejhorším se nic nestane, nebo se něco stane, nebo se stane cokoliv. Byl jsem tam jediný muž a deset žen. Zjistil jsem, že to jde, nechat se vést něčím, co přesně nevím co je. Vnímat co přichází, vynechat hlavu. Pro mě, který ještě před sedmi měsíci řídil svůj život výhradně rozumem neskutečné. Po skončení jsem jel do lesa, věděl jsem přesně kam pojedu. Šel jsem po cestě se zavřenýma očima stále rychleji a věděl, že neupadnu, ležel na Zemi a vnímal ji, chodil po lese, mával rukama, povídal si, plakal, smál se, zpíval si, cítil radost. Najednou jsem cítil sebe, kdo jsem, že se mohu nechat vést a nemít strach, že se můžu odevzdat, že jen já sám sobě mohu vše dovolit, nebo zakázat, pochopil jsem, co znamená dávat a dostávat. Postupně se začalo měnit i to, o čem byla moje konstelace. Vztah s mámou se upravuje, dva týdny po konstelacích jsem po cca 20 letech s tátou společně dělal nějaké manuální práce a v podstatě jsme spolu strávili víkend. Začala se měnit a vlastně obnovovat i naše komunikace. Z té velké tsunami, co mnou prošla, je krásná vlnka, která ve mě zůstala.
Děkuji všem účastníkům konstelací za to, co jsem díky nim uviděl, zjistil a pochopil a Pavlovi děkuji za skvělé vedení.
Tomáš
05.06.2011 06:22 [25]
David
Už je to víc jak půl roku od mé konstelace. Přicházel jsem bez očekávání, odcházel s poselstvím. Poselství, které je stále silné, živé a se kterým stále pracuju. Jakoby se otevřela hráz rybníku a všechna ta stojatá, zakalená a stará voda se najednou dala do pohybu. Ještě jí tam dost zůstává, ale místy už protéká potok svěží a křišťálově čisté vody. Děkuju.
15.03.2011 07:45 [26]
Alča
Ahoj Pavle,
v únoru jsem u Tebe byla na konstelacích a měli jsme něco k tomu napsat. Nezapomněla jsem, jen jsem to doposud nedokázala.
Taky nevím, jakou formu by to mělo mít, moc psát neumím.
Na konstelace jsem přišla již po několikáté, protože mě bolí nohy - revmatická artritida. Trápí mě to dlouho. V době, kdy jsem byla na posledních konstelacích, mě bolelo téměř celé tělo. Měla jsem finanční problémy, které mne sužovaly. Výsledek konstelací mě překvapil. V podstatě byl stejný jako u předchozích. Řešila jsem stejný problém jenom jinak. Byla jsem z toho zaražená a rozpačitá. Než mi došlo, že problém ještě nebyl dořešen. Proto jsem ho řešila znovu.
Nicméně se začaly v mém životě dít změny. Finanční problémy se pomalu řeší. Rozešli jsme se s přítelem, ale mám kamaráda, se kterým trávím spoustu času a nohy mě prostě nebolí. Mám pocit, že si život užívám. Mám ještě spoustu práce, ale začátek je super.
Pavle moc děkuju.
Zdraví Alča


Trénink UPŘÍMNOSTI
roční výcvik 2023
zahájení v březnu

Trénink PARTNERSTVÍ aneb Vysoká škola Duchovního Růstu. Zahájení 26.03.

SYSTEMICKÉ KONSTELACE
roční výcvik 2023/2024
zahájení v červenci

UPŘÍMNÉ LÉTO
srpen 2023, Chorvatsko,
ostrov Ugljan

Rodinné konstelace
12.02. Brno
25.03. Brno

Porozumění v partnerství
25.02. Brno

Poslední zpětná
vazba 17.01.

Poslední tvorba
11.11.

Z MÉ TVORBY

Šel proti proudu
a vyhýbal se davu,
měl svůj směr
a taky svoji hlavu.

Dospěl, dozrál, zestárnul.
Už neláme si hlavu,
jestli být sám v přírodě
nebo v hluku davů.


celý text

Mgr. Pavel Veselý


tel: 777 065 146